Pārlekt uz galveno saturu

VMF mācībspēki pilnveido zināšanas un kompetences nozares uzņēmumos

Absolvējot LLU Veterinārmedicīnas fakultāti (VMF) studējošie iegūst veterinārārsta kvalifikāciju un piedāvā sevi darba tirgū kā zinošus speciālistus vai veido savu biznesu. Lai viņi pēc iespējas būtu gatavāki šiem procesiem un jau studiju laikā iegūtu nozarē balstītas zināšanas un pieredzi, tās nepārtraukti praksē papildina arī fakultātes mācībspēki. Viena no prakses vietām tradicionāli ir LLU Veterinārā klīnika, taču vairākiem VMF docētājiem bijusi iespēja 200 stundu apjomā piedalīties stažēšanās aktivitātēs dažādos nozares uzņēmumos, kas veicinājis studiju kursu pilnveidi.

LLU īstenotās stažēšanās programmas ietvaros asociētā profesore un vadošā pētniece Līga Kovaļčuka piedalījusies praktiskajās aktivitātēs “PetCity” klīnikā un pozitīvi vērtē iespēju apmeklēt citas klīnikas un kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem piedalīties dažādos starptautiskos vebināros, tostarp BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) kongresā par ķirurģijas un oftalmoloģijas jautājumiem. Stažēšanās laikā iegūtās jaunās zināšanas un pieredze par galvas apvidus ķirurģiju, metodēm, instrumentiem un šūšanas materiāliem, ko pielieto vidēja un liela izmēra veterinārajās klīnikās salīdzinājumā ar LLU Veterināro klīniku, iekļautas studiju kursos un nodotas studentiem.

“Jau stažēšanās laikā papildināju studiju kursa “Oftalmoloģija” materiālus gan latviešu, gan angļu plūsmas studentiem un uzsāku darbs pie studiju kursa “Mazo dzīvnieku ķirurģija” pilnveidošanas.  Klausītāji atzinīgi novērtēja arī divas no jauna izstrādātās lekcijas par brūču klasifikāciju, apkopšanu, operācijas laukumu sagatavošanu un pēc operācijas apkopi galvas apvidū, kas paredzētas ne tikai VMF studentiem, bet arī veterinārārstiem - stažēšanās vietas veterinārārstu un asistentu apmācībai”, stāsta Līga Kovaļčuka. Turklāt viņa atklāj, ka iegūtās pieredzes iespaidā izstrādāti standarti un informatīvie materiāli par acs apvidus operācijām, ko var izmantot LLU VMF Klīniskā institūta, LLU Veterinārās klīnikas un stažēšanās vietas informācijas uzlabošanai un klientu informēšanai. 

L. Kovaļčuka uzskata, ka pašreiz sagatavošanā esošais materiāls rotācijas praksei par galvas - acs apvidus ķirurģijas ciklu nodrošinās studentiem gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, sākot no klasiskajām slimībām līdz pēc operācijas apvidus apkopei un  aprūpei. Stažēšanās laikā radusies arī ideja piedāvāt seminārus gan pamatstudiju, gan doktorantūras studentiem ķirurģijas nozarē, kā arī praktizējošiem veterinārārstiem tālākizglītības ietvaros.

Stažēšanās programmu pozitīvi vērtē arī stažēšanās vadītājs Aigars Briņķis, kurš ir sertificēts veterinārārsts SIA “PetCity”, jo viņam tā ir iespēja dalīties ar savu ārvalstīs papildināto pieredzi ne tikai ar saviem kolēģiem uzņēmuma klīnikās, bet arī ar VMF mācībspēkiem. Viņaprāt, tas ir ātrākais un efektīvais veids, kā zināšanas nodot tālāk topošajiem veterinārārstiem. Sadarbība starp VMF mācībspēkiem, nozares speciālistiem un medicīnas materiālu, instrumentu izplatītājiem un humānās medicīnas radniecisko nozaru speciālistiem ir vienīgais veids, kā attīstīt jaunus sadarbības un pētniecības projektus. 

Savukārt VMF docente Ilga Šematoviča stažējās SIA “ARROW medical”, kas specializējies risinājumu izstrādāšanā zinātnes un veterinārmedicīnas jomā. Aktivitāšu mērķis bija padziļinātu zināšanu ieguve govju embrioloģijā. Kā atzīst docente, iegūto zināšanu un informācijas daudzums bijis tik plašs, ka vēl aizvien norisinās to integrēšana studiju kursos

“Studiju kursā, kas saistīts ar lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiju, iekļautas zināšanas par jaunapgūto tehnoloģiju pamatprincipiem un detalizētu procesu norisi. Studentiem tiek sniegta informācija par dažādām reprodukcijas metodēm, kuru padziļināta apguve sākta stažēšanās programmas laikā. Tas ir MO (ang. multiple ovulation), EF (ang. embryo flushing), ET (ang. embryo transfer) un citām ART (ang. assisted reproduction technologies) iespējām, tostarp OPU/IVF (ang. ovum pick up and fertilisation in vitro). Turklāt studentiem nodrošinu iespēju piedalīties praktiskajās aktivitātēs, izmantojot MOET metodi, ko īstenojam LLU Mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”. Tāpat studentu praktisko apmācību vajadzībām tika sasaldēti arī transferencei nederīgie embriji, kas bija iegūti MOET ceļā, un tagad tiek krioprezervēti embriji, kas tiek iegūti in vitro,” stāsta I. Šematovica.

Viņa atklāj, ka stažēšanās iespēja sekmēja jaunas laboratorijas aprīkošanu un iekārtošanu, lai fakultātē varētu notikt oocītu aspirācija un IVF pieejas izmantošana. Līdz šim tika transferēti tikai tādi embriji, kas iegūti in vivo, bet drīzumā plānots transferēt in vitro iegūtos embrijus. Docente pozitīvi novērtē produktīvo komunikāciju ar ART jomas speciālistiem, kas turpinās vēl joprojām  un pie kuriem bija nodrošināta iespēja paaugstināt kvalifikāciju.

Docētāju stažēšanās aktivitātēs tiek organizētas ESF finansētā projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros. To uzdevums ir uzlabot katra studiju virziena sadarbību ar uzņēmumiem, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar nozares aktualitātēm, pilnveidotu studiju programmas un procesus, kā arī paaugstinātu mācībspēku kompetenci un veicinātu ilgtermiņa sadarbību ar komersantiem.

logo
Pievienots 09/04/2021